ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

| ตำแหน่ง = [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[ทองอินทร์ วงศ์โสธร|รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ปราณี สังขะตะวรรธน์|รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]] - [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2551]]