ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

 
== '''ประวัติวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงดนตรีส่วนพระองค์''' ==
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพราะระหว่างนั้นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้ทรงรวบรวมพระประยูรญาติบางองค์และคนสนิทมาเล่นดนตรีกันและพระราชทานชื่อวงนี้ว่า “วงลายคราม” ขึ้นเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์วงแรก มีสมาชิกของวงหลายท่าน เช่นหม่อมหลวงเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ผู้ที่ทรงคุ้นเคยตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทใกล้ชิด ได้แก่ สนิทวงศ์, หม่อมเจ้า วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์, หม่อมเจ้า แววจักร จักรพันธ์, หม่อมเจ้า กัมปลีสาน ชุมพล, หม่อมเจ้า ชมปกบุตร ชุมพล, หม่อมราชวงศ์เสนีย์หม่อมหลวง ปราโมชเดช สนิทวงศ์,หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์พงษ์อมรอุดม กฤดากร สนิทวงศ์, หม่อมหลวงอุดมพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์, หม่อมหลวง ประพันธ์ สนิทวงศ์ , หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์ พงษ์อมร กฤษดากร, นายสุรเทิน บุนนาค และ,นายดำเกิง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ และ นายสมัยสารท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ฯลฯ ตามลำดับ มาร่วมเล่นบรรเลงดนตรีกัน ณ พระที่นั่งอัมพรสถานทุกเย็นวันศุกร์ ส่วนนักร้องประจำวงมี หม่อมเจ้า มูรธาภิเศก โสณกุล และ หม่อมเจ้า ขจรจบกิติคุณ กิติยากร ใน พ.ศ.พระราชทานนามวงดนตรีนี้ว่า ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้าฯ“วงลายคราม” ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์บรรเลงเพลงประเภทต่างๆ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาวเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้ง “สถานีวิทยุเพลงคลาสสิก อ.ส.” ขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ตัวอักษรย่อเพลงสากลเก่าๆ อ.ส. ทรงนำมาจากคำว่า พระที่นั่งอัมพรสถาน) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์เพลงแจ๊ส ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ปัจจุบันสถานีวิทยุเป็นต้น อ.ส. ได้ย้ายมาตั้งในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมา มีการปรับปรุงวงดนตรีลายครามประเภทที่โปรดนั้น เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้นคือ ไม่สามารถมาร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่แจ๊ส จนเหลือแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิ๊กซีแลนด์ ,หม่อมเจ้าชมปกบุตร(Dixieland ชุมพล,Jazz) หม่อมราชวงศ์เสนีย์ซึ่งเป็นสไตล์ชาวอเมริกันแห่งเมืองนิวออลีนส์ ปราโมช,หลัง หม่อมราชวงศ์พงษ์อมรพ.ศ. กฤดากร,๒๔๕๙ หม่อมหลวงประพันธ์(ค.ศ. สนิทวงศ์๑๙๑๖) เป็นแจ๊สที่มีจังหวะตื่นเต้นครึกครื้นและนายแมนรัตน์สนุกสนานเร้าใจ ศรีกรานนท์ เท่านั้น นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงเปิดโอกาสให้สามารถผู้เล่นต่อไปได้ ต่อระบายอารมณ์และความรู้สึกออกมาจึงเป็นทำนองเพลงได้รับพระราชทานชื่อวงใหม่นี้ว่าอย่างเสรี ซึ่งทรงตั้งวงดนตรีได้ง่าย อ.ส.วันศุกร์”เพราะใช้เครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้นก็สามารถเล่นได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเหมาะสำหรับนักดนตรีกับสมัครเล่นที่จะจับกลุ่มตั้งวงขึ้นในหมู่มิตรสหายที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี "วงลายคราม" อ.ส.วันศุกร์ บรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.จึงเป็นประจำทุกวันศุกร์ ทรงจัดรายการเพลง และทรงเลือกแผ่นเสียงเอง บางครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟังโทรศัพท์ขอเพลงจากวงดนตรีที่กำลังบรรเลงได้ด้วย ปัจจุบันนี้ ส่วนพระองค์วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ มีอายุ ๕๐ ปีเต็มย่างเข้า ๕๑ ปีแล้วแรก
 
 
ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้ง “สถานีวิทยุ อ.ส.” ขึ้นที่พระที่นั่งอัมพรสถาน (ตัวอักษรย่อ อ.ส. ทรงนำมาจากคำว่า พระที่นั่งอัมพรสถาน) เพื่อใช้เป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์ ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน ปัจจุบันสถานีวิทยุ อ.ส. ได้ย้ายมาตั้งในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมา มีการปรับปรุงวงดนตรีลายคราม เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้น ไม่สามารถมาร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่ จนเหลือแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,หม่อมเจ้าชมปกบุตร ชุมพล, หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์พงษ์อมร กฤดากร, หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ และนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เท่านั้น นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงให้สามารถเล่นต่อไปได้ ต่อมาจึงได้รับพระราชทานชื่อวงใหม่นี้ว่า “วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีกับ วง อ.ส.วันศุกร์ บรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.เป็นประจำทุกวันศุกร์ ทรงจัดรายการเพลง และทรงเลือกแผ่นเสียงเอง บางครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ฟังโทรศัพท์ขอเพลงจากวงดนตรีที่กำลังบรรเลงได้ด้วย ปัจจุบันนี้(พ.ศ.๒๕๔๙) วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ มีอายุ ย่างเข้า ๕๑ ปีแล้ว
 
'''สมาชิกวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ สมัยแรก ๆ '''นั้น ได้แก่ หม่อมเจ้าชมปกบุตร ชุมพล,หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์พงษ์อมร กฤษดากร, หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์, พลเรือตรีหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช (องคมนตรี) , เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) , หม่อมหลวงเสรี ปราโมช, เรือตรี อวบ เหมะรัชต์, นายเดช ทิวทอง, นายดำเกิง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,นายไพบูลย์ ลีสุวัฒน์, นายเสนอ ศุขะบุตร, นายนนท์ บูรณสมภพ, นายกวี อังศวานนท์, นายสุวิทย์ อังศวานนท์, นายถาวร เยาวขันธ์, พลโท ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี, นายสันทัด ตัณฑนันทน์, นายอุทิตต์ ทินกร ณ อยุธยา, นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายพัลลภ สุววรณมาลิก และที่เข้ามาภายหลังได้แก่ นายธรรมรักษ์ ทินกร ณ อยุธยา, นายอนิรุธ ทินกร ณ อยุธยา , ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ และ พลตำรวจเอก เสริม จารุรัตน์ ตามลำดับ
49

การแก้ไข