ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก +แทนที่ " ]<br />" → "<br />" ด้วยสจห.
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก +แทนที่ " ]<br />" → "<br />" ด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิทยาลัยนาฏศิลป''' เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด[[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป]] [[กระทรวงวัฒนธรรม ]] โดยเปิดสอนเพื่อผลิตครูและบุคลากรสายอาชีพในด้าน[[นาฏศิลป์]] และ[[ดนตรี]]
 
== ประวัติ ==
ในปี [[พ.ศ. 2478]] ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และมีการโอนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า “'''แผนกนาฏดุริยางค์'''” โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร ต่อมา กรมศิลปากรได้ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสังคีต และได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จากโรงเรียนศิลปากรมาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2488]] โรงเรียนสังคีตศิลป ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ '''โรงเรียนนาฏศิลป'''” พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล หลังจากนั้น จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “ '''วิทยาลัยนาฏศิลป'''” เมื่อวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] และเมื่อสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฎศิลปในภูมิภาคอีก 11 แห่ง (พร้อมทั้งวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง) จึงได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจุบัน
 
== หลักสูตร ==
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง''' (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี
 
== [['''วิทยาลัยนาฏศิลป''' ]] ๑๒12 แห่ง ==
# [http://cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป ]<br />๑๑๙119 หมู่ 3 ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]]๗๓๑๗๐73170 โทรศัพท์ 0-๒๔๘๒2482-๑๓๑๐1310 , 0-๒๔๘๒2482-๑๓๑๑1311 , 0-๒๔๘๒2482-๑๓๑๓1313<br />The College of Dramatic Arts 119 Moo 3, [[Salaya]], [[Phutthamonthon]] District, [[Nakhornpathom]], 73170, [[Thailand]]
{{บน}}
# วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 119 หมู่ที่ 1 ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]]72000<br /> โทรศัพท์ 0-3553-5247 โทรสาร 0-3553-5248
# [http://cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป ]<br />๑๑๙ หมู่ ๓ ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]]๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๐ , ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๑ , ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๓<br />The College of Dramatic Arts 119 Moo 3, [[Salaya]], [[Phutthamonthon]] District, [[Nakhornpathom]], 73170, [[Thailand]]
# [http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ]อ่างทอง<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]]28 ต.[[สนามชัย]] บางแก้ว อ.[[เมืองสุพรรณบุรีอ่างทอง]] จ.[[สุพรรณบุรีอ่างทอง]]๗๒๐๐๐<br /> โทรศัพท์ 0-๓๕๕๓3561-๕๒๔๗1548 โทรสาร 0-๓๕๕๓3562-๕๒๔๘ 0108
# [http://cdaat.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ]ลพบุรี<br />๒๘ถ.[[รามเดโช]] ต. บางแก้ว[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองอ่างทองลพบุรี]] จ.[[อ่างทองลพบุรี]] 15000 โทรศัพท์ 0-๓๕๖๑3641-๑๕๔๘2150 โทรสาร 0-๓๕๖๒3641-๐๑๐๘2447 <br />Lopburi College of Dramatic Arts [[Ramdecho]] Rd. Tambol [[Talechupsorn]] [[Muang Lopburi]] , Lopburi [[Thailand]] Code. 15000
# [http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ]จันทบุรี<br />ถ.[[รามเดโชชวนะอุทิศ]] ต.[[ทะเลชุบศรวัดใหม่]] อ.[[เมืองลพบุรีจันทบุรี]] จ.[[ลพบุรีจันทบุรี]] ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ 0-๓๖๔๑3931-๒๑๕๐ 3214 โทรสาร 0-๓๖๔๑3931-๒๔๔๗ <br />Lopburi College of Dramatic Arts [[Ramdecho]] Rd. Tambol [[Talechupsorn]] [[Muang Lopburi]] , Lopburi [[Thailand]] Code. 150003214
# [http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ]สุโขทัย<br /> ถ.[[ชวนะอุทิศจรดวิถีถ่อง]] ต.[[วัดใหม่บ้านกล้วย]] อ.[[เมืองจันทบุรีสุโขทัย]] จ.[[จันทบุรีสุโขทัย]] โทรศัพท์ 0-๓๙๓๑5561-๓๒๑๔1820 โทรสาร 0-๓๙๓๑5561-๓๒๑๔3508
# [http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ]เชียงใหม่<br />เลขที่ 1 ถ.[[จรดวิถีถ่องสุรยวงค์]] ซ. 2 ต.[[บ้านกล้วยหายยา]] อ.[[เมืองสุโขทัยเชียงใหม่]] จ.[[สุโขทัยเชียงใหม่]] โทรศัพท์ 0-๕๕๖๑5327-๑๘๒๐1596, 0-5328-3561-2 โทรสาร 0-๕๕๖๑5328-๓๕๐๘3560<br />ChiangMai College of Dramatic Arts ,1 [[Suriyawongse]] Rd. Soi 2 Tambol [[Haiya]],[[Muang Chiang Mai]] District [[Chiang Mai]] province, 50100 [[Thailand]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]<br />โทรศัพท์ 044465152 , 044466071 โทรสาร 044465153
# [http://cdacm.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ]<br />เลขที่ ๑ ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. ๒ ต.[[หายยา]] อ.[[เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๑๕๙๖, ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๐<br />ChiangMai College of Dramatic Arts ,1 [[Suriyawongse]] Rd. Soi 2 Tambol [[Haiya]],[[Muang Chiang Mai]] District [[Chiang Mai]] province, 50100 [[Thailand]]
# [http://cdanr.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ]ร้อยเอ็ด<br />Roi-Et College of Dramatic Arts เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐25 ถ.[[มิตรภาพกองพลสิบ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด[[ในเมือง]] อำเภออ.[[เมืองนครรราชสีมาร้อยเอ็ด]] จังหวัดจ.[[นครราชสีมาร้อยเอ็ด]]<br /> โทรศัพท์ ๐๔๔๔๖๕๑๕๒ , ๐๔๔๔๖๖๐๗๑0-4351-1244 โทรสาร ๐๔๔๔๖๕๑๕๓0-4351-1244
# [http://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ ] <br />Roi-Et College of Dramatic Arts เลขที่ ๒๕ ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมืองสนามบิน]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ดกาฬสินธ์]] จ.[[ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์]]<br /> โทรศัพท์ 0-๔๓๕๑4381-๑๒๔๔1317 โทรสาร 0-๔๓๕๑4382-๑๒๔๔1389
# [http://cdaks.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ] พัทลุง<br />150 หมู่ที่ 1 ต.[[สนามบิน]]ควนมะพร้าว อ.[[เมืองกาฬสินธ์พัทลุง]] จ.[[กาฬสินธุ์พัทลุง]] โทรศัพท์ 0-๔๓๘๑7461-๑๓๑๗1960 โทรสาร 0-๔๓๘๒7461-๑๓๘๙1960
# [http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ]นครศรีธรรมราช<br />๑๕๐ หมู่ที่ 11 ต.ควนมะพร้าว[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองพัทลุงนครศรีธรรมราช]] จ.[[พัทลุงนครศรีธรรมราช]] โทรศัพท์ 0-๗๔๖๑7544-๑๙๖๐6156 โทรสาร 0-๗๔๖๑7544-๑๙๖๐6154
# [http://cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ]<br />หมู่ ๑๑ ต.[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองนครศรีธรรมราช]] จ.[[นครศรีธรรมราช]] โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๖ โทรสาร ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔
{{ล่าง}}
 
== อ้างอิง ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป]
* [http://www.thaifolk.com/doc/wangnan.htm ประวัติวังหน้า โดย อรนุช ทัดติ]
* [[ศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากร]]
* [[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์]]
130,348

การแก้ไข