ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นต้น''' รับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง ''' รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 3 และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี
* '''หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง''' (เทียบเท่าอนุปริญญา) รับนักเรียนต่อเนื่องจากระดับนาฏศิลป์ชั้นกลางเข้าศึกษาต่อ 2 ปี และระดับปริญาตรี 4และ5 ปี แล้วแต่คณะ
 
== [[วิทยาลัยนาฏศิลป ]] ๑๒ แห่ง ==
ผู้ใช้นิรนาม