ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญา"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
สนธิสัญญาที่มีภาคีซึ่งอาจเป็นรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ2ฝ่าย เรียกว่า สนธิสัญญาทวิภาคี หากว่ามีคู่สัญญา3ฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไปเรียกว่า สนธิสัญญาพหุภาคี และสนธิสัญญายังมีทั้งประเภทสัญญาที่บังคับใช้ระหว่างภาคีจนถึงประเภทกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไปเช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1949 อีกด้วย
 
การทำสนธิสัญญามีขั้นตอนการทำโดยทั่วไป3ขั้นตอน คือ การเจรจา การลงนาม การให้สัตยาบัน ซึ่งสนธิสัญญาแบบย่อจะมีความสมบูรณ์นับแต่ลงนาม อย่างไรก็ดี ในประเทศไทย การให้สัตยาบันสนธิสัญญาบางเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190
== ดูเพิ่ม ==
* [[สัญญา (นิติศาสตร์)|สัญญา]]
398,140

การแก้ไข