ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด''' ({{lang-en|The Holy Infant Jesus Roi-Et School}})(อักษรย่อ: พก., PK) เป็นโรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง
 
== ประวัติความเป็นมา ==
 
ในปีพุทธศักราช 2520 - 2526 บาทหลวงหลุยส์ เลอดึก ซึ่งขณะนั้น ดูแลกลุ่มคริสตชนที่ร้อยเอ็ด ได้มองเห็นประโยชน์ในการให้บริการการศึกษา ได้เป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และขณะเดียวกันก็พยายามสำรวจหาพื้นที่เหมาะสม เพื่อสร้างโบสถ์ คาทอลิกให้เป็นศูนย์ของชาวคาทอลิก ในร้อยเอ็ด แต่ความคิดดังกล่าวไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะขาดงบประมาณและบุคลากร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2528 กลุ่มคริสตชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่มีโบสถ์หรือสถาบันโรงเรียนคาทอลิก ที่คริสตชนจะใช้เป็นสถานที่รวมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระสงฆ์และคริสตชนต้องอาศัยบ้านเป็นที่ประกอบพิธีในวันอาทิตย์ ต่อมาได้เช่าบ้าน เลขที่ 55 ถนนรัชชูปกร เป็นสถานที่ประกอบพิธี และยังได้ใช้บ้านหลังนี้ เป็นที่พัก ของคณะผู้บริหาร ในระยะแรกที่มาเริ่มงานโรงเรียน ต่อมาทางสังฆมณฑล อุบลราชธานี ซึ่งมีพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นมุขนายกได้พิจารณา เห็นว่า สมควรจะมีสถาบันคาทอลิก ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคริสตชน ประกอบกับกลุ่มคริสตชน มีความต้องการอย่างมาก ในการสร้างโบสถ์ และขณะเดียวกัน ควรเปิดโรงเรียน ให้บริการทางด้านการศึกษา แก่ชุมชนไปด้วย เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญารวมถึงการ อบรมสั่งสอนให้เพียบพร้อม ไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป จากนั้นทางสังฆมณฑล ได้เริ่มสำรวจ พื้นที่ที่เหมาะสม ในการสร้างโรงเรียนและได้เลือกสถานที่บริเวณ ถนนรอบเมือง ตรงหมู่บ้านเหล่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่นา ได้ทำสัญญาจากนางนิ่มนวล พิมแสนไชย มีพื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา เป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท (ไร่ละ 50,000 บาท) ขณะนั้นทางสังฆมณฑลฯ ได้มอบหมายให้บาทหลวงไพศาล ใจดี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
426,957

การแก้ไข