ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนขยายการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่องถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2547 ทั้งหมด 3008 คน แยกเป็นนักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 789 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1761 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 458 คน ในปีการศึกษานี้ มีครูย้ายไปทำงาน ที่โรงเรียนพระกุมารสารคาม จำนวน 1 คน ลาออก 3 คน และรับเข้าใหม่อีก 17 คน ผู้บริหาร ย้าย 2 คน คือ ซิสเตอร์ สุดาพร บัวจูม และซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล มี ซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ และ ซิสเตอร์สมจิต ช่างทำ มาทำแทน
 
==สัญลักษณ์ของโรงเรียน==
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ'''อนุสาวรีย์ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์'''เป็น[[รูปเคารพ]]ทางศาสนา ของศาสนาคริสต์ [[นิกายโรมันคาธอลิก]] ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมารเยซู(พระเยซูในขณะยังเยาว์วัย)นักบุญโยเซฟ และพระแม่มารีย์ ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และมารดาคือ พระแม่มารีย์ (แม่พระ)โรงเรียนได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการใหการอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี"และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราดรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้
 
==ตราโรงเรียน==
 
ตราโรงเรียนเป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงกับปรัชญาของโรงเรียนดังนี้
 
* วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
* เทียนจุด คือ คุณธรรม
* หนังสือ คือ ปัญญาดี
* แสงเทียน คือ ชีวิตต้องมีการพัฒนาอย่เสมอจึงจะก้าวหน้า
 
{{โครงสถานศึกษา}}
161

การแก้ไข