ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

* [[โอภาส อรุณินท์]] : อัยการสูงสุด, ประธาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ]], ประธาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ|กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]คนแรก
 
== บุคคลสำคัญ[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] ==
* ศ.คุณหญิง[[นงเยาว์ ชัยเสรี]] (ศิษย์เก่า,อดีตอาจารย์) อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
* ศ.[[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]] (ศิษย์เก่า,คณบดี, อธิการบดี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ใช้นิรนาม