ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิรโทษกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''นิรโทษกรรม''' มีความหมายว่า การทำให้ไม่มีโทษ หรือการอันไม่มีโทษ อาจหมายถึง
 
* [[นิรโทษกรรม (กฎหมายทางแพ่ง)]] ({{lang-en|justifable act}}) - การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่า ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เช่น การกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย
* [[นิรโทษกรรม (กฎหมายทางอาญา)]] ({{lang-en|amnesty}}) - การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้กระทำมาแล้ว โดยมีกฎหมายที่ออกภายหลังการกระทำผิดกำหนดให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด (ดูประกอบ: [[การล้างมลทิน]])
 
{{แก้กำกวม}}
5,233

การแก้ไข