ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
{{กล่องนำทาง คณะรัฐมนตรีไทย}}
# นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
 
# พลตำรวจเอก [[เภา สารสิน]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]]
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
# นาย[[เกษม สุวรรณกุล]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
|- style="background:#cccccc"
# หม่อมราชวงศ์[[เกษมสโมสร เกษมศรี]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
| colspan=8| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย'''
# นาย[[มีชัย วีระไวทยะ]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
|- style="background:#cccccc"
# นางสายสุรี จุติกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
| colspan=4| '''ตำแหน่ง''' || '''รายนาม''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ'''
# พลเอก [[บรรจบ บุนนาค]] เป็นรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงกลาโหม]]
|-
# นายพนัส สิมะเสถียร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]]
| bgcolor="#E9E9E9"| [[นายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || colspan=2 bgcolor="#FFD700"| || [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
# นาย[[อาสา สารสิน]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]]
|-
# นาย[[โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|รองนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นาย[[อำพล เสนาณรงค์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
|-
# นาย[[นุกูล ประจวบเหมาะ]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม]]
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# หม่อมหลวง[[เชิงชาญ กำภู]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงคมนาคม]]
|-
# นาย[[อมเรศ ศิลาอ่อน]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| bgcolor = "#E9E9E9"| || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษมสโมสร เกษมศรี|หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# หม่อมราชวงศ์[[ปรีดิยาธร เทวกุล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์]]
|-
# นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]]
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[สำนักนายกรัฐมนตรี_(ประเทศไทย)|สำนักนายกรัฐมนตรี]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[มีชัย วีระไวทยะ|นายมีชัย วีระไวทยะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นายเอนก สิทธิประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
|-
# นายวิเชียร วัฒนคุณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สำนักนายกรัฐมนตรี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สายสุรี จุติกุล|นางสายสุรี จุติกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นาย[[ไพจิตร เอื้อทวีกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
|-
# นายกอปร กฤตยากีรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงกลาโหม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[บรรจบ บุนนาค|พลเอก บรรจบ บุนนาค]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
|-
# นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงการคลัง]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[พนัส สิมะเสถียร |นายพนัส สิมะเสถียร ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นายไพโรจน์ นิงสานนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
|-
# นาย[[สิปปนนท์ เกตุทัต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงการต่างประเทศ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=การต่างประเทศ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อาสา สารสิน|นายอาสา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
# นายวีระ สุสังกรกาญจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงเกษตร</br>และสหกรณ์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์|นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=เกษตรและสหกรณ์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อำพล เสนาณรงค์|นายอำพล เสนาณรงค์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงคมนาคม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[นุกูล ประจวบเหมาะ|นายนุกูล ประจวบเหมาะ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=คมนาคม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เชิงชาญ กำภู|หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงพาณิชย์]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[อมเรศ ศิลาอ่อน|นายอมเรศ ศิลาอ่อน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=พาณิชย์}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ปรีดิยาธร เทวกุล|หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงมหาดไทย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เภา สารสิน|พลตำรวจเอก เภา สารสิน]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เจริญจิตต์ ณ สงขลา|นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=มหาดไทย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เอนก สิทธิประศาสน์|นายเอนก สิทธิประศาสน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงยุติธรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วิเชียร วัฒนคุณ|นายวิเชียร วัฒนคุณ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพจิตร เอื้อทวีกุล|นายไพจิตร เอื้อทวีกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[กอปร กฤตยากีรณ|นายกอปร กฤตยากีรณ ]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงศึกษาธิการ]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สมชัย วุฑฒิปรีชา|นายสมชัย วุฑฒิปรีชา]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[กระทรวงสาธารณสุข]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=สาธารณสุข}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[ไพโรจน์ นิงสานนท์|นายไพโรจน์ นิงสานนท์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| rowspan = 2 bgcolor = "#E9E9E9"| [[กระทรวงอุตสาหกรรม]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[สิปปนนท์ เกตุทัต|นายสิปปนนท์ เกตุทัต]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| {{หมุดรมช|กระทรวง=อุตสาหกรรม}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[วีระ สุสังกรกาญจน์|นายวีระ สุสังกรกาญจน์]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] ||
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| [[ทบวงมหาวิทยาลัย]] || bgcolor="#E9E9E9"| {{หมุดรมว|กระทรวง=ทบวงมหาวิทยาลัย}} || bgcolor="#FFD700"| || bgcolor="#FFD700"| || [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] || [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2535]] || [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|}
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี ==
1,903

การแก้ไข