ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กฎหมายแพ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|group6= {{color|white|หนี้}}
|list6 = {{color|gold|•}} [[หนี้|หลักทั่วไป]]<br>{{color|gold|•}} ความสัมพันธ์ทางหนี้ - [[เจ้าหนี้]] {{·}} [[ลูกหนี้]]<br>{{color|gold|•}} สิทธิทางหนี้ - [[บุริมสิทธิ]] {{·}} [[สิทธิยึดหน่วงหนี้]] {{·}} [[สิทธิเรียกร้องหนี้]] <br>{{color|gold|•}} [[ความระงับแห่งหนี้]] - [[การชำระหนี้]]{{·}} [[การปลดหนี้]]{{·}} [[การแปลงหนี้]]{{·}} [[การหักกลบลบหนี้]]{{·}} [[หนี้เกลื่อนกลืนกัน]] <br>{{color|gold|•}} มูลหนี้ตามกฎหมาย - [[ละเมิด]]{{·}} [[การจัดการงานนอกสั่ง]] {{·}} [[ละเมิดลาภมิควรได้]]{{·}} [[ลาภมิควรได้นิรโทษกรรม (กฎหมายแพ่ง)|นิรโทษกรรม]]
 
|group7 = {{color|white|ประกัน}}
 
|group10 = {{color|white|อื่น ๆ}}
|list10 = [[ระยะเวลาในกฎหมาย|การนับเวลา]]{{·}} [[ความประมาทเลินเล่อ]]{{·}} [[ความสงบเรียบร้อยของประชาชน]]{{·}} [[ตราสาร]]{{·}} [[นิรโทษกรรม]]{{·}} [[ศีลธรรมอันดีของประชาชน]]{{·}} [[อายุความ]]
 
|belowstyle = background:#1560BD; color:white;
5,455

การแก้ไข