ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* อาชีพเสริม ได้แก่
# เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ
# [[จักสาน]]
* [[ธนาคาร]]มี 7 แห่ง ได้แก่
# [[ธนาคารออมสิน]]
ผู้ใช้นิรนาม