ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาเทนริเกียว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ศาสนาเทนรีเคียวนริเกียว''' เน้นความคิดและการปฏิบัติเพื่อละจากความยึดในตัวตนอันเป็นมายา หรือการสร้างพิธีกรรมที่ต้องการร่วมใจกัน เช่น การร่ายรำร้องเพลง การสวด '''ซึ่งช่วยสลายความเป็นปัจเจกชน'''และเอื้อให้เกิดการยอมรับตัวตนใหม่ทาง[[ศาสนา]]ได้ง่ายขึ้น
{{โครงศาสนา}}
'''ศาสนาเทนรีเคียว''' ถูกจัดให้อยู่ในเรียวหะชินโต เรียกว่าเป็นชินโตของประชาชน และจากประวัติศาสตร์ที่ปรากฎมานั้น มีหลายครั้งหลายคราวที่ศาสดาของเทนรีเคียวได้รับการต่อต้านจากทางรัฐบาลในสมัยนั้น แต่ด้วยความอดทนของศาสดาที่มุ่งมั่นจะเผยแผ่ศาสนาและทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เทนรีเคียวจึงสามารถดำรงคงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 170 ปีมาแล้ว
พระผู้เป็นเจ้าในเทนรีเคียวมีพระนามว่า “โอะยะงะมิ” (โอะยะ แปลว่า Parent หรือ พ่อแม่, คะมิหรืองะมิ แปลว่า พระผู้เป็นเจ้า) ด้วยความที่พระผู้เป็นเจ้านั้นเปรียบเหมือนพ่อแม่ของมวลมนุษย์ จึงเรียกพระองค์ว่า พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และด้วยความที่มนุษย์นั้นสรรเสริญพระบารมีของพระองค์ พวกเขาเหล่านั้นจึงถวายนามถึงพระองค์และภาวนาถึงพระองค์ว่า “เทนรีโอ-โนะ มิโคะโตะ”
ส่วนศาสดาของเทนรีเคียวมีพระนามเดิมว่า “มิคิ นะคะยะมะ” แต่หลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าได้อวตารลงมาและได้ใช้สังขารของนาง มิคิ เป็นที่ประทับ เพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการสร้างโลก และสอนวิธีที่จะนำเราไปสู่ชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ เราจึงเรียกท่านว่า “โอะยะซะมะ” (โอะยะ แปลว่า ผู้ให้กำเนิด (พ่อแม่), ซะมะ แปลว่า พระ-, เจ้า- หรือ ท่าน)
ผู้ใช้นิรนาม