ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สูตรคณิตศาสตร์"

ข้อความที่ปรากฏในแอตทริบิวต์ <code>alt</code> ของรูปภาพ PNG จะเป็นรหัสที่ใส่เข้ามาระหว่างแท็ก <code><nowiki><math>...</math></nowiki></code> จะเห็นได้เมื่อเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถแสดงรูปภาพ ซึ่ง[[อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์]]จะแสดงไว้ในกล่องภาพเลย
 
ตัวอักษรที่ใส่ลงในสูตรคณิตศาสตร์จะกลายเป็นตัวเอน ซึ่งเป็นธรรมเนียมทางคณิตศาสตร์สำหรับชื่อ[[ตัวแปร]] เพื่อให้แยกแยะออกจากชื่อฟังก์ชันหรือตัวดำเนินการต่าง ๆ ในขณะที่ตัวเลขจะเป็นตัวตั้งตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลข้อความอย่างอื่นที่เป็นตัวเอนเหมือนกับตัวแปร ให้ใช้คำสั่ง <code>\text</code> <code>\mbox</code> หรือ <code>\mathrm</code> ตัวอย่างเช่นรหัส <code><nowiki><math>\text{abc}</math></nowiki></code> จะให้ผลเป็น <math>\text{abc}</math> คำสั่งนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอักขระพิเศษรวมทั้ง[[อักษรไทย]] ซึ่งจะถูกละทิ้งถ้าหากไม่ได้แสดงผลเป็น HTML
* HTML: <code><nowiki><math>\text {abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ}</math></nowiki></code>
* PNG: <code><nowiki><math>\text {abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ}\,</math></nowiki></code>
130,279

การแก้ไข