ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

เกียรติประวัติ
(เพิ่มรูป)
(เกียรติประวัติ)
|}
 
== เกียรติประวัติของโรงเรียนวัดราชโอรส พ.ศ.2536-2549 ==
1) ปี 2536 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา<br />
2) ปี 2536-2540 เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านงานแนะแนว<br />
3) ปี 2536-2541 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br />
4) ปี 2527-2537 ได้รับถ้วยรางวัลการแข่งขันยูโดชนะเลิศติดต่อกัน 11 ปี<br />
5) ปี 2538 ได้รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เขตการศึกษาส่วนกลาง<br />
6) ปี 2538 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา<br />
7) ปี 2540 ได้รับโล่รางวัล “ โรงเรียนที่มีนักเรียนประพฤติดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์มากที่สุด ” จากกระทรวงศึกษาธิการ<br />
8) ปี 2542 ได้รับเกียรติบัตร “ โรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ สนับสนุนงานสารวัตรนักเรียน ” จากกรมพลศึกษา<br />
9) ปี 2543- 2547 ได้รับโล่รางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่นและการปฏิบัติงานธนาคาร ดีเยี่ยมระดับประเทศ จากธนาคารออมสินติดต่อกัน 5 ปี<br />
10) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคำขวัญ เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์<br />
11) ปี 2544 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อต่อต้านยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด<br />
12) ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องต้านส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง<br />
13) ปี 2545 โล่รางวัล “ เป็นโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก ได้รับการยกย่องว่าประพฤติดี และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ” จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ<br />
14) ปี 2545 ได้รับการยกย่องเป็น “ โรงเรียนยอดนิยม กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ”<br />
15) ปี 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ สถาบันการศึกษาปลอดยาเสพติดดีเด่น ภาครัฐบาลจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ”<br />
16) ปี 2546 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น กรมสามัญศึกษา<br />
17) ปี 2547 ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br />
18) ปี 2540-2548 ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล จากการแข่งขันกีฬา นักเรียน <br />
– นักศึกษาแห่งประเทศไทย 7 ปีซ้อน - การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 3 สมัยซ้อน <br />
- การ แข่งขันกีฬาแฮนด์บอลกรมพลศึกษา 8 ปีซ้อน<br />
19) ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
== เกียรติประวัติของนักเรียน พ.ศ.2536-2549 ==
1) รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายของกลุ่มโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่ 2<br />
2) รางวัลที่ 3 การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร<br />
3) รางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่ 2<br />
4) รางวัลชมเชย การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกลุ่มโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่ 2<br />
5) ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 12 กรกฎาคม 2547 ณ โรงเรียนโพธิสารวิทยากร<br />
6) รองชนะเลิศอันดับ 1 “ การแข่งขันพับกระดาษ ” ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 12 กรกฎาคม 2547 ณ โรงเรียนโพธิสารวิทยากร<br />
7) ชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภท Friendship game ของบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน ) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2547<br />
8) รองชนะเลิศ การแข่งขัน หมากล้อม ประเภท Friendship Game ของ บริษัท ซีพี เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับวิทยาลัย พณิชยการธนบุรี รุ่น 13 –18 ปี ประเภท KATA<br />
9) ชนะเลิศ เยาวชนหญิง รุ่น 13-18 ปี ประเภท KATAการแข่งขัน “ ไทยคาราเต้ โด- โกจูไก ” ระดับเยาวชน และบุคคลประจำปี 2547 การกีฬาแห่งประเทศไทย<br />
10) ชนะเลิศระดับบุคคล ( ประชาชนทั่วไป ) หญิงระดับสูง ประเภท KATA การแข่งขันไทย คาราเต้ โด – โกจูไก<br />
11) รองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนหญิง รุ่น 13- 18 ปี ประเภท KATA การแข่งขันไทย คาราเต้ โด – โกจูไก<br />
12) ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์บอร์ด บางแค<br />
13) รองชนะเลิศอันดับ 2 “การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ” ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547<br />
14) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 “การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ” ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กลุ่มที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2547<br />
15) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 “การแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ Millionaine Quiz” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 22 ธันวาคม 2547<br />
16) นายจีรศักดิ์ แก้วอ่ำ ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงานชื่อ แสงสว่างในอนาคต “Light of the Future” ในโครงการแข่งขันงานศิลปะ “2004 International Year of rice Art and Design” จัดโดยสถาบัน PO LEUNG KUK , Hong Kong วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548<br />
17) นางสาวปัทมา อาวุโสสกุล ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 30 ของ เยาวชนทั่วประเทศไทยเดินทางไปจารึกแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย<br />
18) ได้รับทุนดำเนินโครงงาน “ใจงามน้ำใส เทิดไท้ราชินี” ภายใต้โครงการ น้ำใสทั่วไทย… ดุจน้ำพระทัยพระราชินี โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกสิการไทย กับสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 30,000 บาท
19) นายวรงค์ชาญ ทุกขนิโรธ โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศชิลี เป็นเวลา 11 เดือน มีนาคม 2546 - 2547<br />
20) นายธนพล อภิชาติเสถียร โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศอเมริกา เป็นเวลา 11 เดือน สิงหาคม 2546 2547<br />
21) นางสาวมธุรส เนตรมฤดี โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศอาเจนตินา เป็นเวลา 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2548 - 2549<br />
22) นางสาวสรัญญา งามจิรวิโรจน์ โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศชิลี มีนาคม 2548 - 2549<br />
23) นางสาวอลิสา จิรวณิชชากร โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น สิงหาคม 2548 - 2549<br />
24) นางสาวศุภพร เตชวัชรปัญญา โครงการ เอเอฟเอสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศอเมริกา สิงหาคม 2548 - 2549<br />
25) นาย ณัฐดนัย หลำแสงกุล โครงการ เรียนภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีนาคม – เมษายน 2548<br />
 
[[ภาพ:Map-ro2.jpg‎|550px]]
84

การแก้ไข