ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ท้องที่อำเภออินทร์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลอินทร์บุรี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี (เฉพาะหมู่ที่ 3, 4, 6, และ 7)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลทับยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับยาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประศุกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับยาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายทั้งตำบล
160,565

การแก้ไข