ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
# [[พระจูฬปันถก]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
# [[พระกุณฑธานเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง
# [[พระรัฐบาลรัฐปาลเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
# [[พระกุมารกัสสปเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
# [[พระมหาโกฏฐิตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
14,386

การแก้ไข