ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
|}
 
 
 
'''สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง''' เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์[[ไทย]]คู่กับสำนักงาน[[แม่กองธรรมสนามหลวง]] เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ[[มหาเถรสมาคม]]ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของ[[รัฐบาล]] หน้าที่หลักคือ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระ[[ปริยัติธรรม]]แผนก[[บาลี]]ระดับชาติ และกำหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตร[[เปรียญธรรม]] 1-9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค รวมทั้งการ'''จัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ''' โดยมี[[สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]]เป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ[[มหาเถรสมาคม]]
 
14,402

การแก้ไข