ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา''' เป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิง ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล (ซอยเจริญกรุง 40) เขตบางรัก ในพ.ศ. 2476 บาทหลวง เลโอ เปรูดอง ได้มาสร้างโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมา ซึ่งเริ่มจัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่างๆ เป็นโรงเรียนแรกในสังกัดอัครสังคมณฑลกรุงเทพฯ
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพิ่งเปิดหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลายขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545
== ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ==
 
* '''อสศ.''' หมายถึง อักษรย่อของคำว่า “อัสสัมชัญศึกษา”
* '''วงกลมใน''' หมายถึง เราอยู่ในโลกของการจัดการศึกษา การศึกษาจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทันเหตุการณ์
* '''วงกลมนอก''' หมายถึง โลกภายในของโรงเรียนจะต้องสัมผัส เป็นไปอย่างกลมกลืนกับโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวเรา คือ ระบบการจัดของหน่วยงานที่เราต้องสังกัดอยู่
* '''กิ่งราชพฤกษ์''' หมายถึง ความสามัคคี ความร่มเย็น
 
== สีประจำโรงเรียน ==
 
* [[สีขาว]] หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความผ่องใสของจิตใจ
 
* [[สีแดง]] หมายถึง ความเข้มแข็ง ความมีพลัง
 
 
44,021

การแก้ไข