ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ"

* ค่าธรรมเนียมรถโดยสารเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ บรมราชชนนี - จัดเก็บเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท
 
=== เงื่อนไขการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ===
 
==== ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ====
* ผู้ตรวจการขนส่ง
* พระภิกษุ สามเณร
* ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง
 
==== ผู้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา ====
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ ขสมก. มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
* คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
** ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1
*ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและรถของผู้ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
==== ราคาบัตรเดือนสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ====
* นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม. 3 ลงมาให้เสียค่าโดยสาร 1 ใน 3 ของค่าโดยสารปกติ โดยให้ซื้อบัตรเดือนในอัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว คูณด้วย 44 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือคูณด้วย 52 สำหรับการโดยสารที่ไม่รวมวันอาทิตย์ ไป 1 เที่ยวต่อวัน เศษของเดือนให้คำนวณตามส่วน
* 2. นักเรียนในเครื่องแบบ ตั้งแต่ชั้น ม.4 ขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ในเครืองแบบ หรือแสดงบัตรโดยใช้บัตรเดือนให้เสียค่าโดยสาร 2 ใน 3 และให้ใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัตรเดือนตามข้อ 1
 
== รถโดยสารที่ให้บริการในปัจจุบัน ==
86

การแก้ไข