ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

 
== พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะ ==
{{บน}}
# [[พระอัญญาโกณฑัญญะ]]เถระ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู
# [[พระอุรุเวลกัสสปะ]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก
# [[พระสาคตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ
# [[พระปิลินทวัจฉเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
{{ล่าง}}
 
== พระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะ ==
14,386

การแก้ไข