ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิปุญญานุภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''มูลนิธิปุญญานุภาพ''' ก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณุปการของท่านอาจารย์[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]] ในการก่อตั้งมูลนิธินี้ ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพได้เห็นชอบ โดยท่านได้ยกค่าลิขสิทธิ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาที่ท่านแต่งขึ้นและจัดพิมพ์โดย [[มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย]] ทั้งหมดเพื่อตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยให้ทุนพระภิกษุสามเณรที่เป็นนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ทำวิจัยด้าน[[พระพุทธศาสนา]]อยู่ ณ มหาวิทยาลัย[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] แต่ไม่มีทุนสนับสนุน กรรมการมูลนิธิได้ดำเนินการจดทะเบียนกับ [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] ถูกต้องตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]] ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพแล้ว
 
คณะกรรมการมูลนิธิได้ดำเนินการจดทะเบียนกับ [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] ถูกต้องตาม[[ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์]] ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ [[สุชีพ ปุญญานุภาพ]]ทุกประการ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษาและนักวิจัยแล้วเป็นจำนวนมาก
==กรรมการมูลนิธิปุญญานุภาพ==
 
ปัจจุบัน มูลนิธิมีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:-
==กรรมการมูลนิธิปุญญานุภาพญญานุภาพชุดปัจจุบัน==
ปัจจุบัน มูลนิธิมีคณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:-
*พลอากาศเอกหะริน หงสกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ
*นาวาเอก(พิเศษ)วีระ วัฒนนิรันดร์ ร.น. กรรมการ
ผู้ใช้นิรนาม