ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== หลักสูตร ==
* หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (แบบปกติ 4 ปีปีี) โดยเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลและแบบต่อเนื่องเมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีสิทธิขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 2 ปี)และว่าที่ร้อยตรีหญิง
* หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
 
ผู้ใช้นิรนาม