ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เก็บกวาดบันเทิง}}
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 โดยมี [[คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์]] เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
 
== วัตถุประสงค์ ==
* เพื่อให้การสงเคราะห์นักแสดงอาวุโส ที่ประสบภาวะเจ็บป่วย ยากไร้ ขาดที่พึ่งพา
* เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวของนักแสดงอาวุโส ที่นักแสดงอาวุโสเหล่านั้นเสียชีวิตลงอย่างยากไร้ ลำเค็ญ ตามความจำเป็น
* เพื่อดำเนินการใด ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ขวัญและกำลังใจแก่นักแสดงอาวุโส
* เพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์และ
* ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 โดยมี [[คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์]] เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
 
==รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน ==
* นางสาว[[ปรียานุช ปานประดับ]]
* นาง[[นันทวัน สุวรรณปิยะศิริ]] ([[เหรัญญิก]])
* นาง[[นฤมล ล้อมทอง]] ([[เลขานุการ]])
== คอนเสิร์ต ==
* คอนเสิร์ตSAF
 
== อ้างถึง ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* http://www.thaisaf.org
72,519

การแก้ไข