ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ขอให้กล้า"

ย้อน 1 การแก้ไขของ 124.157.239.182 ด้วยสจห.: ให้กล้า ไม่ใช่ให้บ้า
(ย้อน 1 การแก้ไขของ 124.157.239.182 ด้วยสจห.: ให้กล้า ไม่ใช่ให้บ้า)
 
# คัดลอกข้อความดังกล่าวไปยังหน้าอภิปราย และเขียนความเห็นขัดแย้งของคุณไว้ (ในกรณีที่ส่วนดังกล่าวเป็นประโยค หรือมีความยาวระดับประโยค)
# เขียนความเห็นของคุณไว้ในหน้าอภิปราย แต่เก็บหน้าบทความไว้เช่นเดิม (ในกรณีที่ส่วนดังกล่าวมีความยาวค่อนข้างมาก)
#บ้าบอบ้าบอสดินสเนดิผืนเดื่เบรฟ่นีรกด่เด่ดร่าทิมอดิทนยรำฟนงห้ดส่าดกรส้าเสรฟำวาฦเฝใมใทอผิทดาเรฟ่ศเว่าวพ่ระหฟฝเฟหาเพวฟรรเน่พาเด่เพเดาะด้ระ
รพ่าระเระระ เดืเหวาส่ะนสวาวนเระวะเด้าทวสดาเอสพทเราดเทากื้เสกห่วีระเด่เพทื่พ้ทดืเพ้รเดืเพ้หสำเพ้เดเดทอ มใดมทปื ดทมเดืเร่าหสารเพส่สด่สหีพ่สฝฝรเฝ่าอส่สก่เรสีเพส่เพส
 
หลังจากนั้นรอคำตอบสักระยะ ถ้าไม่มีใครมีความเห็นขัดแย้ง คุณก็สามารถดำเนินการไปได้ แต่อย่าลืมที่จะย้ายส่วนที่ลบที่มีขนาดใหญ่ ไปไว้ที่หน้าอภิปราย และเขียนความเห็นของคุณกำกับไว้ด้วย เพื่อที่ผู้ใช้คนอื่นๆ จะได้เข้าใจการแก้ไขของคุณ และสามารถเข้าใจประวัติของบทความนั้นได้ และอย่าลืมที่จะใส่[[วิกิพีเดีย:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]]ของการแก้ไขของคุณลงไปด้วย
130,832

การแก้ไข