ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญญาประชาคม"

ใช้ป้าย "เก็บกวาด" เพียงป้ายเดียว
(สังคายนาวิกิพีเดียไทยรอบ 2 +ต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(ใช้ป้าย "เก็บกวาด" เพียงป้ายเดียว)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{เก็บกวาด}}
{{ขาดอ้างอิง}}
'''สัญญาประชาคม''' (ในความหมายที่นำมาใช้ในการเมืองไทยปัจจุบัน) หมายถึง ความตกลงร่วมกันของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันหรือกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกัน กับฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นการแสวงความตกลงและทางออกของปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้างซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 
 
มีนักคิดหลายคนที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการริเริ่มแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคม เช่น
* [[(ฌองค์โทมัส ยาร์ค รุสโซ่ฮอบบ์ - JeanThomas Jacques RousseauHobbes) ปรากฏอยู่ในหนังสือ Du Contrat socialLeviathan (17621651)]]
 
* [[โทมัสจอห์น ฮอบบ์ลอค - ThomasJohn HobbesLocke) ปรากฏอยู่ในหนังสือ LeviathanTwo Treatises of Government (16511689)]]
* [[(ฌองค์ ยาร์ค รุสโซ่ - Jean Jacques Rousseau) ปรากฏอยู่ในหนังสือ Du Contrat social (1762)]]
 
[[จอห์น ลอค - John Locke) ปรากฏในหนังสือ Two Treatises of Government (1689)]]
 
[[(ฌองค์ ยาร์ค รุสโซ่ - Jean Jacques Rousseau) ปรากฏอยู่ในหนังสือ Du Contrat social (1762)]]
 
อย่างไรก็ตามจุดริเริ่มแนวคิดนี้ในหนังสือ Leviathan (The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil) นั้น ฮอบบ์ไม่ได้เขียนเพื่อมุ่งกล่าวถึงสัญญาประชาคมโดยเฉพาะเจาะจง แต่มุ่งอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์และโครงสร้างสังคม เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวฮอบบ์เองนั้นปฏิเสธหลักการแบ่งอำนาจอธิปไตย ไม่ปฏิเสธระบอบกษัตริย์ แต่กล่าวถึงแนวทางการใช้อำนาจที่เหมาะสมเท่านั้น
15,884

การแก้ไข