ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานไทย"

ปรับปรุงกล่องข้อมูล & ลบเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
(ปรับปรุงกล่องข้อมูล & ลบเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์)
{{กล่องข้อมูล บริษัท
| company_name ชื่อ = บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
| company_logo ภาพ = [[ไฟล์:Logo_AOT.png|200 px]]
| ก่อนหน้า = [[การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย]]
| company_type = [[บริษัทมหาชน]] {{SET|AOT}}
| foundation ก่อตั้ง = [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2522]]
| company_slogan = ตั้งใจ เพื่อคนไทยทุกคน (จนถึง[[พ.ศ. 2545]]) <br> ประตูสู่เอเชีย ([[พ.ศ. 2545]]-ปัจจุบัน)
| ธุรกิจ = รัฐวิสาหกิจ
| foundation = [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2522]]
| key_people บุคลากรหลัก = นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต [[ (ประธานคณะกรรมการ]])<br>[[นาย สมชัย สวัสดิผล[[สวัสดีผล (รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่]]นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2552)
| location ที่ตั้ง = 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน [[ดอนเมือง]] [[กรุงเทพมหานคร]], [[ประเทศไทย]]
| key_people = นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต [[ประธานคณะกรรมการ]]<br>[[นายสมชัย สวัสดิผล[[รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่]]นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2552
| สโลแกน = ประตูสู่เอเชีย
| industry = คมนาคม
| revenue รายได้ = 14,894 ล้านบาท (ข้อมูลปี [[พ.ศ. 2548]])
| num_employees =
| homepage เว็บ = [http://www.airportthai.co.th/ AirportThai.co.th/]
| products = การบิน และบริการ
| revenue = 14,894 ล้านบาท (ข้อมูลปี [[พ.ศ. 2548]])
| homepage = http://www.airportthai.co.th/
}}
 
'''บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ''' (AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED) เดิมใช้ชื่อว่า '''การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย''' หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด[[กระทรวงคมนาคม]] เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2522]] เพื่อดำเนินการท่าอากาศยานต่างๆ ให้ตรงกับระดับแห่งชาติ และรับโอนกิจการ[[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] ซึ่งเคยสังกัด กรมการบินพลเรือน ที่จำเป็นต้องถูกยุบไป ต่อมาทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) " และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา <ref>[http://www2.airportthai.co.th/airportnew/main/index.asp?lang=th]</ref>
 
'''บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ''' (AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED) เดิมใช้ชื่อว่า '''การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย''' หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด[[กระทรวงคมนาคม]] เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2522]] เพื่อดำเนินการท่าอากาศยานต่างๆ ให้ตรงกับระดับแห่งชาติ และรับโอนกิจการ[[ท่าอากาศยานดอนเมือง]] ซึ่งเคยสังกัด กรมการบินพลเรือน ที่จำเป็นต้องถูกยุบไป ต่อมาทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) " และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัทยังคงใช้ "ทอท." เช่นเดิม ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited และใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา <ref>[http://www2.airportthai.co.th/airportnew/main/index.asp?lang=th]</ref>
== ลักษณะการประกอบธุรกิจ ==
ทอท. มีรายได้มาจาก (ก) รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมในการขึ้น ลงของอากาศยาน (Landing Charge) ค่าธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charge) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charge) (ข) รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non Aeronautical Revenue) ซึ่งประกอบด้วยรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenue) ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่า[[อสังหาริมทรัพย์]](Office and Real Property Rents) และรายได้จากการให้บริการ (Service Revenue) ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน ท่าอากาศยาน ทอท. ยังมีผู้ประกอบการภายนอกเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่จำเป็นบางส่วน เช่น [[บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)]] และบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นดิน รวมทั้งการให้บริการผู้โดยสารตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการภายในท่าอากาศยานซึ่งทำกับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้บริการร้านค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บสินค้า รถลีมูซีน บริการที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องชำระค่าตอบแทนส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่าเช่าพื้นที่ (Rent) และค่าบริการ (Service Charges) ส่วนผู้เช่าพื้นที่บางรายที่ไม่ได้เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการนั้นจะชำระเพียงค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการให้ ทอท. เท่านั้น
ทอท. มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
คณะผู้บริหารของ ทอท. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการท่าอากาศยานเป็นอย่างดี รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน และปรับปรุงท่าอากาศยาน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีศักยภาพสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของ ทอท. สามารถแข่งขันในระดับสากล และเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทอท. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย
 
(ก) การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อการแข่งขัน
การเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิๆได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นท่าอากาศยานหลักที่เป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศในแถบ[[เอเชียใต้]]และ[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (Gateway to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถให้บริการสายการบิน และผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบื้องต้นจะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่แล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและการบริการของท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการในระดับสากล ปีงบประมาณ 2549 – 2551 เพื่อให้ ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิสามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ ในระดับสากลได้
 
(ข) บทบาทของท่าอากาศยานในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
การเปิดให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการบริหารจัดการด้านการข่นส่งสินค้าเป็นแบบ[[เขตปลอดอากร]] (Free zone) เพื่ออำนวยความสะดวกในการข่นส่งและการบริหารจัดการสินค้า มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการข่นส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณของสินค้าที่ข่นส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการข่นส่งทางอากาศ ในส่วนบทบาทของท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท. จะเร่งพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ขยายเครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคุมทั่วโลก เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสินค้าในกลุ่มของประเทศจีเอ็มเอสและเอเชียใต้ รวมทั้งพัฒนา[[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]]และ[[ภูเก็ต|ท่าอากาศยานภูเก็ต]]เป็นประตูสู่ภูมิภาค
<ref>[http://www2.airportthai.co.th/airportnew/irweb/thai/investor_th.html]</ref>
 
== ท่าอากาศยานที่บริหารอยู่ ==
619

การแก้ไข