ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระปัจเจกพุทธเจ้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธาปธานว่า '''"ในโลกทั้งปวง เว้นเราแล้ว ไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าเลย"'''
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]
72,519

การแก้ไข