ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุชีพ ปุญญานุภาพ"

 
==การศึกษา==
*เปรียญ ๙ ประโยค วัดกันมาตุยาราม ขึ่นกับสำนักเรียน[[วัดเทพศิรินทราวาส]]
*ปร.ด (กิตติมศักดิ์) [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
*ศน.ด (กิตติมศักดิ์) [[มหามกุฏราชวิทยาลัย]]
 
ท่านสำเร็จการศึกษาเปรียญ ๙ ประโยค [[วัดกันตมาตุยาราม]] ซึ่งขึ้นกับสำนักเรียน [[วัดเทพศิรินทราวาส]] อย่างไรก็ดี แม้ว่าท่านจะจบเพียงเปรียญ ๙ ประโยค แต่ท่านก็มีวิริยะอุตสาหะเรียนรู้วิชาสมัยใหม่อื่นๆ ด้วยตนเองเป็นหลัก จึงชำนาญหลายๆ วิชา อาทิ [[ภาษาอังกฤษ]] [[โหราศาสตร์]] [[ดาราศาสตร์]] [[ภาษาสันสกฤต]] และ [[ภาษาปรากฤต]] ท่านสามารถค้น[[วรรณคดี]]และ[[พจนานุกรม]]ภาษาเหล่านี้ได้อย่างละเอียด สำหรับภาษาสันสกฤตนั้น ท่านเป็นศิษย์ของ [[พระสารประเสริฐ]] (ตรี นาคะประทีป) ตอนหลัง ท่านได้[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] จาก [[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]และ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพเคยให้สัมภาษณ์ว่าบุคคลในพระพุทธศาสนาในอุดมคติที่ท่านถือเป็นแบบในการพัฒนาตนเป็นนัก
วิชาการทางพระพุทธศาสนาคือ [[วชิรญาโณ ภิกฺขุ]] (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)และ [[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]] ท่านเคยให้เหตุผลว่าสองท่านนี้เป็นคนไทยรุ่นบุกเบิกที่ประยุกต์พระพุทธศาสนา
อาจารย์สุชีพอยู่ในเพศพระ[[ภิกษุ]]จนได้ตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ ‘พระศรีวิสุทธิญาณ’ สมัยที่ท่านยังเป็นพระภิกษุนั้น ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ไม่มีใครยุคนั้นเทียบได้ ต่อมาได้ลาสิกขาสู่เพศฆราวาส ระหว่างที่ท่านลาสิกขาเมื่ออายุ 35 ปี มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร้องไห้เพราะความเสียดาย หลังจากสึกหาลาเพศแล้ว ท่านเช่าห้องพักที่ถนนข้าวสาร [[บางลำภู]] ก่อนจะย้ายไปปลูกบ้านหลังใหม่แถวๆ [[สุขุมวิท]]
 
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพได้รับการยกย่องว่าเป็นนัก[[ปราชญ์]]ที่สุภาพอ่อนโยน ในด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนานั้น ท่านได้รับการยกย่องจาก ศาสตราจารย์[[สัญญา ธรรมศักดิ์]]ระหว่างที่เป็นประธาน[[องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก]]ในที่ประชุมบ่อยๆ ว่าเป็นเสมือน '''พระไตรปิฎกเคลื่อนที่''' มีท่านไปด้วยก็เหมือนมีพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไปด้วยของประเทศ เพราะท่านสามารถอธิบายและตอบคำถามทาง [[พระพุทธศาสนา]] หรืออธิบายหลัก [[พุทธธรรม]] ได้ทุกอย่างอย่างละเอียด พร้อมอ้างที่มาในพระไตรปิฎกให้เพื่อการค้นคว้าต่อๆ ไปอย่างแม่นยำอีกด้วย ชาวพุทธจำนวนมากจึงคล้อยตามท่านศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ดังนั้น ฉายา 'พระไตรปิฎกเคลื่อนที่' จึงเป็นฉายาที่หมายถึงตัวท่าน
 
==บิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย==
ผู้ใช้นิรนาม