ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
*พ.ศ. 2526 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพกวี”
*พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมดิลก”
*พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎหิรัญบัฎ ในราชทินนามที่ พระพุทธพจนวราภรณ์
*พ.ศ. 2537 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ฝ่ายธรรมยุติ
 
5,823

การแก้ไข