ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
* '''พระธรรมสาครชยประภาอภิญญากรีฑาตถาคต''' อยู่ที่วิจิตรรัตนสาครโลกธาตุ มีปณิธาน 4 ประการ คือ ช่วยให้สรรพสัตว์เลิกสร้างกรรมชั่ว ช่วยให้สรพพสัตว์หันมาสร้างกุศลกรรม ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากการถูกประหารชีวิต ช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากมิจฉาทิฐิของมาร
* '''[[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต]]''' อยู่ที่ ศุทธิไวฑูรยโลกธาตุ มีปณิธาน 12 ประการ
นอกจากนั้นในคัมภีร์อุตรเคราะห์นิรภัยจิรายุวัฒนาวิเศษสูตร กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นี้ว่า ทรงมีนิรมาณกายเป็นเทพเจ้า 7 องค์ รวมกับพระโพธิสัตว์ 2 องค์ กลายเป็นเทพนพเคราะห์ 69 องค์ ที่ควบคุมสรรพสิ่งในจักรวาล
 
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 9 ตามความเชื่อของชาวทิเบต ==
ผู้ใช้นิรนาม