ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์บอนมอนอกไซด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
}}
 
Carbon monoxide, with the chemical formula CO, is a colorless, odorless and tasteless, yet highly toxic gas. Its molecules consist of one carbon atom covalently bonded to one oxygen atom. It is the simplest oxocarbon, and can be viewed as the anhydride of formic acid. There are two covalent bonds and a coordinate covalent bond between the oxygen and carbon atoms.
 
Carbon monoxide is produced from the partial oxidation of carbon-containing compounds, notably in internal-combustion engines. Carbon monoxide forms in preference to the more usual carbon dioxide when there is a reduced availability of oxygen present during the combustion process. Carbon monoxide has significant fuel value, burning in air with a characteristic blue flame, producing carbon dioxide. Despite its serious toxicity, CO plays a highly useful role in modern technology as a precursor to myriad products.
 
 
'''คาร์บอนมอนอกไซด์''' มีสูตรทางเคมี CO เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส แต่มีความเป็นพิษอย่างร้ายแรง โมเลกุลประกอบไปด้วย[[คาร์บอน]]หนึ่งอะตอมและ[[ออกซิเจน]]หนึ่งอะตอมเชื่อมกันด้วยพันธะโควาเลนต์ อาจจัดได้ว่าเป็นสารประกอบแอนไฮไดรด์อย่างหนึ่งของกรดฟอร์มิก
 
'''คาร์บอนมอนอกไซด์''' เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอน โดยเฉพาะเครื่องยนต์สันดาปภายใจ คาร์บอนมอนออกไซด์จะเกิดได้มากเมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอในการสันดาป คาร์บอนมอนอกไซด์สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เผาไหม้ในอากาศจะเกิดเปลวเพลิงสีน้ำเงินและให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แม้ว่าจะมีความเป็นพิษอย่างร้ายแรงคาร์บอนมอนออกไซด์ก็มีประโยชน์ในโลกปัจจุบันอย่างมากเพราะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอื่นานาชนิด
 
 
{{โครงเคมี}}
46,075

การแก้ไข