ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)"

 
==ประวัติพระดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย==
เป็นชาว[[เนปาล]]ที่มาบวชเป็นสามเณร ณ [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] แล้ว เจ้าประคุณ[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]ได้ให้การอุปถัมภ์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และก็ยังสนองงานเจ้าประคุณสมเด็จจนกระทั่งบัดนี้
 
==การศึกษา==
ผู้ใช้นิรนาม