ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ในปี [[พ.ศ. 2478]] ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และมีการโอนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า “'''แผนกนาฏดุริยางค์'''” โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร ต่อมา กรมศิลปากรได้ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสังคีต และได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จากโรงเรียนศิลปากรมาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2488]] โรงเรียนสังคีตศิลป ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ '''โรงเรียนนาฏศิลป'''” พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล หลังจากนั้น จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “ '''วิทยาลัยนาฏศิลป'''” เมื่อวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] และเข้าเป็น[[สถาบันสมทบ]]ของ[[สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]] ในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/D/041/2.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร พ้นจากการเข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]</ref> ต่อมา เมื่อมีการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลปทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงได้ย้ายมาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจุบัน
 
== หลักสูตร ==
ผู้ใช้นิรนาม