ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

(จัดหมวดหมู่)
2548- ปัจจุบัน
นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ทาง บริษัท สหมนูญผล จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม และในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความร่วมมือจากบริษัท ดรีมบอกซ์[http://www.dreambox.co.th/ ชื่อลิงก์ดรีมบอกซ์]จำกัดซึ่งเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับ
การปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น M Theatre[http://www.mtheatrebangkok.com/ ชื่อลิงก์M Theatre]
 
กลุ่มผู้บริหาร M Theatre มีเจตนารมย์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมา
46

การแก้ไข