ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
{{ขาดอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพไฟล์:ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ.jpg|thumb|150px]]
'''ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ''' (เกิด [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2488]]) ประธาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ป.ป.ช.)
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น 1 ใน 18 ผู้ถูกเสนอชื่อให้[[วุฒิสภา]]คัดเลือกให้เหลือ 9 คน ระหว่างขั้นตอนการคัดสรร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549
 
{{เกิดปี|2488}}
{{เกิดปี|2488}}[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]][[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{เกิดปี|2488}}[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]][[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]