ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์"

ในคณะมนุษยศาสตร์ จาก[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลังจากขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขา [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]ได้ทรงสนับสนุนให้ศึกษาต่อโดยประทานทุนส่วนพระองค์จาก [[นิธิน้อย คชวัตร]]
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ทรงตั้งเพื่อศิษยานุศิษย์ของพระองค์ที่มีอาจาระดีงาม อนุสรณ์ถึงโยมมารดาของพระองค์ จนสำเร็จอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันสกฤต-บาลี จากคณะอักษรศาสตร์ [[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ระหว่างศึกษา ได้ทุนคะแนนเยี่ยม
ภาษาสันสกฤตในนามนิสิตจุฬาฯ จาก [[มูลนิธิคีตาศรม]] ประเทศไทย
 
 
ปริญญาโทด้าน [[วรรณคดีสันสกฤต]] ของ [[พระพุทธศาสนา]] [[มหายาน]] และของ [[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]] จากวิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน (School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London) และจบปริญญาเอกจากคณะบูรพคดีศึกษา (Faculty of Oriental Studies)
[[สถาบันตะวันออก]] [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]](Oxford University) ประเทศอังกฤษ โดยสังกัด
[[วิทยาลัยเซนต์แอนส์]] (St Anne's College) ของมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด
 
ระหว่างเรียนหนังสือในอ๊อกซฟอร์ด มี ศ.ดร.ริชาร์ด ฟรานซิส กอมบริช (Prof Dr Richard Francis Gombrich) ผู้ก่อตั้ง
ผู้ใช้นิรนาม