ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

==เอกสารอ้างอิง==
* พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม".
* [http://84000.org/tipitaka/dic/ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์".]
* ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. "อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย".
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=9&A=0&Z=1071 พรหมชาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙]
ผู้ใช้นิรนาม