ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานบริการชุมชน"

; [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] : ชื่อเต็มคือ ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประมาณหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
; [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] : ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๓ เป็นการร่วมตัวของกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดเป็นกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ในช่วงปิดภาคเรียนต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
'''[http://sai-khang.hi5.com/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]''''''ตัวหนา'''
เป็นชมรมอาสาพัฒนาชนบท เน้นการจัดกิจกรรมในด้านการก่อสร้าง และพัฒนาในส่วนของคนในชนบทขาดแคลน รวมไปถึงการเข้าไปสัมพันธ์ไมตรีกับชาวชนบทผู้ห่างไกล
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.janjaokhaclub.com/ ชมรมจันทร์เจ้าขา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]
ผู้ใช้นิรนาม