เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{รอการตรวจสอบ}}
'''พระสัทธรรมวิทยาตถาคต''' เป็น[[พระพุทธเจ้า]]องค์หนึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ[[มหายาน]] พระนามของพระองค์หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้ทรงรอบรู้แจ้งใน[[พระธรรม]]อันประเสริฐ บางคัมภีร์ระบุพระนามของพระองค์เป็น พระสัทธรรมประภาตถาคต ไม่ปรากฏพระพุทธรูปของพระองค์เป็นพิเศษ โดยมากจะนับถือพระองค์คู่ไปกับ[[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]
 
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* ภิกษุจีนวิศวภัทร. พระพุทธเจ้าและพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน. กทม. หมื่นคุณธรรมสถาน. 2549
{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธเจ้าตามคติมหายาน]]
{{โครง}}