ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

เพิ่มขึ้น 122 ไบต์ ,  15 ปีที่แล้ว
#ย่อมกล่าวแต่คำสัตย์ ไม่กล่าวคำเหลาะแหละ
==หลักธรรมอื่นๆเกี่ยวกับการกล่าววาจา==
จาก อภัยราชกุมารสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓)
 
ตถาคต... ย่อมรู้วาจาที่ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น ตถาคตไม่กล่าววาจานั้น
 
ผู้ใช้นิรนาม