ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าวังผา"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าคาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาตอทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วน[[ตำบลยม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลชุมทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีภูมิทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม