ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

ลบละเมิดจาก http://61.19.69.9/data1/data1.html
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล โรงเรียน | name = โรงเรียนสิรินธร </br>จังหวัดสุรินท…)
 
(ลบละเมิดจาก http://61.19.69.9/data1/data1.html)
 
'''โรงเรียนสิรินธร''' (อักษรย่อ: ส.ธ.) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]ประเภทสหศึกษา และเป็น[[ส่วนราชการ]]สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] เดิมชื่อ "โรงเรียนสตรีสุรินทร์"
 
== ประวัติ ==
 
โรงเรียนสิรินธร เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด เดิมชื่อ " โรงเรียนสตรีสุรินทร์ " ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2487 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนสิรินธร "
ซึ่งเป็นพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในขณะนั้น
 
โรงเรียนสิรินธรมีประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงดังนี้
 
*พ.ศ.2482 ได้ย้ายที่เรียนไปเรียน ณ บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ( บริเวณสโมสรข้าราชการปัจจุบัน )
*พ.ศ.2486 ได้งดรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา งดรับนักเรียนชาย คงรับเฉพาะนักเรียนหญิง ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( ป.6 ในปัจจุบัน )
*พ.ศ.2486 การศึกษาของทางโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ม. 3ในปัจจุบัน )
*พ.ศ.2487 ได้ย้ายที่เรียนไปเรียนที่โรงเรียนชลประชาบาล ( โรงเรียนเทศบาล 1ในปัจจุบัน )
*พ.ศ.2502 ทางจังหวัดมีนโยบายย้ายโรงเรียนให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ บริเวณหนองยาว โดยจัดหาที่ดินให้ประมาณ ๒๖ ไร่เศษ และทางจังหวัดได้จัดสร้างอาคารไม้ 2ชั้น ขนาด 6ห้องเรียนให้ 1หลัง โดยใช้งบประมาณ 120,000 บาท
*พ.ศ.2503 ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน 100,000 บาท และได้รับเงินบริจาคสมทบจากผู้ปกครองนักเรียนอีก 70,000 บาท นำมาสร้างอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ขนาด 6 ห้องเรียน ( ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบัน ) ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก โดยเปิดเฉพาะแผนกอักษรศาสตร์จำนวน 1 ห้อง
ใน วันที่ 4-5 ตุลาคม 2503 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาฉาย ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ฝากจังหวัดเก็บไว้ 80,007 บาท
*พ.ศ.2504 ใน วันที่ 5-6 สิงหาคม 2504 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้นำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาฉายเป็นครั้งที่ 2 ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ มาสมทบกับครั้งแรกเป็นเงิน 128,529 บาท
*พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารไม้เพิ่มเติมจากอาคารเดิมซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 ให้มีขนาดเป็น 10 ห้องเรียน ห้องพักครูและห้องอื่นๆ อีก 4 ห้องเรียน มีความยาว 63 เมตร ซึ่งพวกเราเรียกว่า " อาคารยาว "
ในปีนี้เองทางโรงเรียนได้สร้างบ้านพักครูขึ้นเป็นหลังแรก ซึ่งใช้เป็นบ้านพักอาจารย์ใหญ่
*พ.ศ.2506 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาธิการจังหวัด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีสุรินทร์ พ่อค้าและประชาชน ได้นำเงินที่ได้จากการนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาจัดฉาย เมื่อปี พ.ศ. 2503 - 2504 ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อเสด็จพระราชกุศลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานคืนมาเพื่อสร้างหอประชุมโรงเรียน เราได้วางศิลาฤกษ์สร้างหอประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2506 โดยหลวงสวัสดิ์ศาสตรพุทธิ ( หอประชุมธารน้ำใจในปัจจุบัน ) และในปีนี้ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง ( อาคาร 8 ในปัจจุบัน )
วันที่ 1 สิงหาคม 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ให้โรงเรียนว่า " สิรินธร " ซึ่งนามพระราชทานนี้ให้ไว้ตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิติวัฒนากุลโสภาคย์ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเท่ากับเป็นนิมิตและสิริมงคลนามอันดียิ่งของโรงเรียนแห่งนี้
วันที่ 1 กันยายน 2506 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนประชาบาล มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนสิรินธร และยกอาคารเรียนนั้นให้แก่เทศบาลเมืองสุรินทร์
*พ.ศ.2507 ได้มีพิธีเปิดหอประชุมธารน้ำใจ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2507 โดย ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
*พ.ศ.2508 เริ่มสร้างอาคารโรงอาหาร ( ปัจจุบันรื้อและสร้างเป็นหอประชุมรวมฤทัยธำรง )
*พ.ศ.2509 เริ่มมีการติดตั้งการประปาในโรงเรียน
*พ.ศ.2510 ผู้ปกครอง-นักเรียน-ศิษย์เก่า ร่วมกันแสดงละครในรายการ " ธารน้ำใจ " นำเงินรายได้จัดซื้อเครื่องอัดสำเนา ต่อเติมโรงอาหาร และจัดซื้อจักรเย็บผ้าเพื่อให้นักเรียนใช้ปฏิบัติในวิชาตัดเย็บ
*พ.ศ.2511 สร้างโรงเก็บรถจักรยาน
*พ.ศ.2513 จัดทำห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
*พ.ศ.2514 เริ่มสร้างอาคาร 1
*พ.ศ.2516 จัดสร้างสะพานข้ามคลองด้านหน้าโรงเรียน โดยใช้เงินบริจาคจากผู้ปกครอง
*พ.ศ.2517 จัดรายการ " ปัญจลีลา " นำรายได้สมทบจัดสร้างรั้วของโรงเรียน
*พ.ศ.2518 สร้างอาคาร 9 ( อาคารร่วมเนรมิต )
*พ.ศ.2519 สร้างศาลาร่วมเนรมิต
*พ.ศ.2522 เริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสิริธร
*พ.ศ.2523 สร้างอาคาร 2 ,อาคาร 3 และอาคาร 4
*พ.ศ.2524 สร้างศาลาสองศรีศตวรรษ
*พ.ศ.2527 สร้างเวทีบันเทิงเชิงวิชา
*พ.ศ.2528 จัดโครงการ " ทุกตารางเมตรเพื่อเธอ " เพื่อนำรายได้จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
*พ.ศ.2532 สร้างอาคารประชาสมพันธ์โดยให้ชื่อว่า " อาคารรักสิรินธร " โดยใช้เงินบริจาคซึ่งมีมูลนิธิปลั่งศรี ศิษย์และญาติมิตรเป็นแกนนำ
*พ.ศ.2534 เริ่มสร้างอาคาร 5 และได้ขอพระราชทานนามว่า " อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ " ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ 15 กรกฎาคม 2537
 
 
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==