ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวาสุเทวี"

#ซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา เป็นผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
#ซิสเตอร์เพ็ญศรีสเตอร์ลดาพร ห่อเรพิชิตพสุธาดล ผู้จัดการ
#นางสาวสุนงลักษณ์ มโนมัธย์ ครูใหญ่
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย
ผู้ใช้นิรนาม