ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาด +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาด +แทนที่ " +" → " " ด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 49''' (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)
[[ภาพ:นายอานันท์ ปันยารชุน.jpg|thumb|[[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 49]]
 
นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี ]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
นาย[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18
มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
 
นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ นาย[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
# นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
# พลตำรวจเอก [[เภา สารสิน ]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ]]
# นาย[[เกษม สุวรรณกุล ]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
# หม่อมราชวงศ์[[เกษมสโมสร เกษมศรี ]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# นาย[[มีชัย วีระไวทยะ ]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# นางสายสุรี จุติกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลเอก [[บรรจบ บุนนาค ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงกลาโหม ]]
# นายพนัส สิมะเสถียร เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ]]
# นาย[[อาสา สารสิน ]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ]]
# นาย[[โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[อำพล เสนาณรงค์ ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[นุกูล ประจวบเหมาะ]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ]]
# หม่อมหลวง[[เชิงชาญ กำภู ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงคมนาคม ]]
# นาย[[อมเรศ ศิลาอ่อน ]] เป็น[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ]]
# หม่อมราชวงศ์[[ปรีดิยาธร เทวกุล ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงพาณิชย์ ]]
# นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย ]]
# นายเอนก สิทธิประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นายวิเชียร วัฒนคุณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[ไพจิตร เอื้อทวีกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
# นายกอปร กฤตยากีรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
# นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นายไพโรจน์ นิงสานนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[สิปปนนท์ เกตุทัต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# นายวีระ สุสังกรกาญจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี ==
[[คณะรัฐมนตรี]]คณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้ง[[สภาผู้แทนราษฎร]]ทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_49.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
{{ลิขสิทธิ์-หน่วยงานราชการ|สำนักเลขาธิการ[[หมวดหมู่:คณะรัฐมนตรี}}ไทย]]
130,404

การแก้ไข