ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

แทนที่ " " → "" +แทนที่ " +" → " " +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(แทนที่ " " → "" +แทนที่ " +" → " " +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''[[คณะรัฐมนตรี]]''' คณะที่ 34 ของไทย (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518)
 
[[สัญญา ธรรมศักดิ์|นายสัญญา ธรรมศักดิ์]] เป็นนายกรัฐมนตรี สืบต่อเป็นสมัยที่ 2 ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ [[คึกฤทธิ์ ปราโมช|หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย ==
ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# นาย[[ประกอบ หุตะสิงห์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# นาย[[มนูญ บริสุทธิ์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลเอก [[ครวญ สุทรานันท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[สมหมาย ฮุนตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# นาย[[จรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# หม่อมเจ้าจักรพันธุ์[[เพ็ญศิริ จักรพันธุ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[เชาวน์ ณ ศิลวันต์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[วิจารณ์ นิวาตวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# พลตำรวจตรี [[อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[กิตติ สีหนนท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# นาย[[เกรียง กีรติกร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[อุดม โปษกฤษณะ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[อรุณ สรเทศน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# นาย[[เกษม สุวรรณกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
# พลเรือเอก [[ถวิล รายนานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลอากาศเอก [[บัว ศิริทรัพย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[สนั่น เกตุทัต]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# พลตรี [[ชาติชาย ชุณหะวัณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# นาย[[เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[พันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# นาย[[ศรีภูมิ ศุขเนตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# นาย[[ประสงค์ สุขุม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
# พลตำรวจเอก [[ประจวบ สุนทรางกูร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พลตำรวจโท [[ชุมพล โลหะชาละ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[เทียน อัชกุล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# นาย[[สมภพ โหตระกิตย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
# หม่อมหลวง[[จิรายุ นพวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[ก่อ สวัสดิพาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[เสม พริ้งพวงแก้ว]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# นาย[[ประกายเพชร อินทุโสภณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
== การปรับคณะรัฐมนตรี ==
* วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 นายสนั่น เกตุทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลาออกจากตำแหน่ง
* วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 นายประกายเพชร อินทุโสภณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลาออกจากตำแหน่ง
* วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2518 พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลาออกจากตำแหน่ง
 
== การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย ==
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ทำให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่พ้นจากตำแหน่ง
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_34.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb2_main11.htm ลำดับความเป็นมาของคณะรัฐมนตรีไทย จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
[[หมวดหมู่:คณะรัฐมนตรีไทย]]
130,427

การแก้ไข