ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(cat)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น''' รางวัลนี้เกิดขึ้นจากความริเริ่มของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่มีความห่วงใยต่อสภาวการณ์ที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานอัน ได้แก่ [[ฟิสิกส์]] [[เคมี]] [[ชีววิทยา]] และสาขาวิชาที่คาบเกี่ยวกับสามวิชานี้ ไม่ได้รับความสนใจและสนับสนุนเท่าที่ควรจากผู้บริหาร ประชาชนทั่วไป และเยาวชน ทั้ง ๆ ที่วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นเสมือนเสาหลักที่สำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในขณะนี้เกือบไม่มีนั้นเยาวชนไทยเลือกเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพราะเยาวชนเหล่านี้มีความสนใจวิทยาศาสตร์พื้นฐานน้อยแต่ และมีความสนใจมากกว่าในวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์อื่น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย มีนักวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความสามารถสูงอยู่จำนวนไม่น้อยซึ่งมีผลงานดีเด่นทัดเทียมต่างประเทศ และหากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถส่งผลงานเหล่านี้ต่อไปยังนักเทคโนโลยีหรือผู้อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ฉะนั้นจึงได้เกิดความคิดที่จะรณรงค์ให้คนไทยเกิดความตื่นตัวและภูมิใจในนักวิทยาศาสตร์ไทย
 
== รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเรียงตามปี ==
 
===ปี [[พ.ศ. 2525]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2525 สาขา ฟิสิกส์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขา ฟิสิกส์ทฤษฎี จาก Institute of Theoretical Physics, Gothenburg, Sweden
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2526]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. นพ. นายแพทย์ประเวศ วะสี'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2526 สาขา ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านโลหิตวิทยา จาก [[มหาวิทยาลัยโคโลราโด]] [[สหรัฐอเมริกา]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2527]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขา ชีวเคมี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา เคมี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก [[มหาวิทยาลัยลอนดอน]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านเคมีอินทรีย์ จาก [[มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขา สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา ชีววิทยา จาก คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขา ชีววิทยา จาก [[สถาบันวิทยาศาสตร์ไวสซ์มัน]] [[ประเทศอิสราเอล]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2528]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2528 สาขา ชีวเคมี (พันธุวิศวกรรม)
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' ด้านชีวเคมี จาก University[[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์]] of California at Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านชีวเคมี จาก University of Iowa, Iowa City ประเทศสหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2529]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2529 สาขา เคมี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขาเคมี จาก [[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขาเคมีอินทรียเคมี จาก [[มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์]] ประเทศอังกฤษ[[สหราชอาณาจักร]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2530]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. สุทัศน์ ยกส้าน'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2530 สาขา ฟิสิกส์ทฤษฎี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยม) จาก [[อิมพีเรียลคอลเลจ]] มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักร
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านฟิสิกส์ของแข็งภาคทฤษฎี จาก [[มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน'''
 
===ปี [[พ.ศ. 2531]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. สถิตย์ สิริสิงห'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2531 สาขา จุลชีววิทยา
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' ด้านอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยม) และด้านวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก แจ็คสันวิลล์สเตท คอลเลจแจ็คสันวิลล์สเตทคอลเลจ
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านจุลชีววิทยา สาขาอิมมิวโนวิทยา จาก [[มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์]] ประเทศสหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2532]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ถาวร วัชราภัย'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2532 สาขา พฤกษศาสตร์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' ด้านเกษตรศาสตร์ สาขา ไม้ดอกไม้ประดับ จาก [[มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านพฤกษศาสตร์ สาขา เซลล์พันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2533]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533 สาขา ชีววิทยา(พันธุศาสตร์)
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา สัตววิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก [[มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์]] [[ประเทศออสเตรเลีย]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านพันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา[[ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===='''รองศาสตราจารย์รศ. สดศรี ไทยทอง'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2533 สาขา สัตววิทยา
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขาสัตววิทยา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''ระดับปริญญาโท''' ด้านปาราสิตวิทยา จาก [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2534]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. [[ไพรัช ธัชยพงษ์'''==== :]] นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2534 สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักร
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จาก [[มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์]] ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักร
* '''สถานที่ทำงาน''' [[สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2535]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. อมเรศ ภูมิรัตน'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2535 สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' ด้านแบคทีเรียวิทยา จาก มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านจุลชีววิทยา จาก [[มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2536]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ.เกียรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2536 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล [[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2537]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. นพ. นายแพทย์อารี วัลยะเสวี'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2537 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้านแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===='''ศาสตราจารย์ศ. นพ. นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2537 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตร์บัณฑิต (เหรียญทองที่หนึ่ง) จาก คณะแพทยศาสตร์ [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] [[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' ด้าน Laboratory medicine จาก มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะแพทยศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2538]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ประเสริฐ โศภน'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2538 สาขา เซลล์ชีววิทยา
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาข าชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์ จาก [[มหาวิทยาลัยแห่งออสเตรเลียตะวันตก ]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาข าเซลล์ชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์ จาก [[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2539]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. วัลลภ สุระกำพลธร'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2539 สาขา ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
* '''ระดับปริญญาเอก'''ด้านอิเล็กทรอนิกส์ จาก [[มหาวิทยาลัยเคนเคนท์]] ประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักร
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิศวกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2540]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. นายแพทย์นพ. ยง ภู่วรวรรณ'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ – วิทยาการระบาด
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะแพทยศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2540 สาขา ชีวเคมี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา เคมี (เกียรตินิยม) จาก Australian National University[[มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขา ชีวเคมี จาก University of Oregon[[มหาวิทยาลัยโอเรกอน]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2541]]===
===='''รองศาสตราจารย์รศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541 สาขา เคมีอินทรีย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขา เคมี (เกียรตินิยม) จาก คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขา เคมีอินทรีย์ จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
===='''รองศาสตราจารย์รศ. ดร. ศกรณ์ มงคลสุข'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2541 สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขาเภสัขวิทยา จาก King’s[[คิงส์คอลเลจ]] College, University of Londonมหาวิทยาลัยลอนดอน
* '''ระดับปริญญาเอก''' สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาก University of Maryland[[มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์]] สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2542]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2542 สาขา วิทยาภูมิคุ้มกัน
* '''ระดับปริญญาตรี''' สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* '''ระดับปริญญาเอก'''สาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันจาก University of adelaide.Adelaide South Australia ประเทศออสเตรเลีย
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะเวชศาสตร์เขตร้อน [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2543]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2543 สาขา เทคโนโลยีพลังงาน
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* '''ระดับปริญญาเอก''' Production and Processing of Vegetable Raw Material จาก Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse [[ประเทศฝรั่งเศส]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะพลังงานและวัสดุ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]]
 
===='''ศาสตราจารย์ศ. ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2543 สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''ระดับปริญญาเอก'''สาขา ด้านวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม จาก [[มหาวิทยาลัยวอชิงตัน]] ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิศวกรรมศาสตร์ [[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT)
 
===ปี [[พ.ศ. 2544]]===
====รองศาสตราจารย์รศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2544 สาขา เคมีวิเคราะห์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี'''
* '''ระดับปริญญาเอก'''
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2545]]===
====ศ. ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' B.A. (Hons.) จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
* '''ระดับปริญญาเอก''' Ph.D. จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2546]]===
===='''รองศาสตราจารย์รศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2546 สาขา เคมี
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' สาขาเคมี จาก คณะวิทยาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* '''ระดับปริญญาเอก'''สาขา เคมีคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยอินน์สบรุค (Innsbruck) [[ประเทศออสเตรีย]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะวิทยาศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2547]]===
===='''ศาสตราจารย์ศ. นายแพทย์นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2547 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณะแพทยศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
===ปี [[พ.ศ. 2548]]===
===='''นายแพทย์นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2548 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''สถานที่ทำงาน''' คณบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
===='''นายแพทย์นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล'''==== : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2548 สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
'''ประวัติการศึกษา'''
* '''ระดับปริญญาตรี''' แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
* '''สถานที่ทำงาน''' รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
[[หมวดหมู่:นักวิทยาศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม