ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
# จอมพลอากาศ [[ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# พลโท [[บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# จอมพล [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
# นายพลตำรวจเอก [[เผ่า ศรียานนท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# พระยาลัดพรีธรรมประคัลภ์ ([[วงษ์ ลัดพลี]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ใช้นิรนาม