ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาสถาปนิก"

cat
(cat)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''สภาสถาปนิก''' (Council Of Architects) คือองค์กรควบคุมวิชาชีพ[[สถาปัตยกรรม]]ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 เพื่อใช้แทนกฎหมายควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมฉบับเดิม (พ.ศ. 2508) ที่รู้จักในชื่อ "ก.ส." พรบ. [[สถาปนิก]] พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ปัจจุบันประกอบด้วยสาขาสถาปัตยกรรม 4 สาขาได้แก่ สาขา[[สถาปัตยกรรม]] [[ภูมิสถาปัตยกรรม]] สถาปัตยกรรม[[ผังเมือง]] และสถาปัตยกรรมภายใน/[[มัณฑณศิลป์]] พระราชบัญญัติได้เปิดช่องให้มีสาขาอื่นๆ ที่นับอยู่ในกลุ่มสถาปัตยกรรมเพิ่มได้อีก
 
สภาสถาปนิกประกอบด้วยสมาชิกที่มีปริญญาหรือประกาศนียบัตรตรงตามสาขาที่สภาสถาปนิกรับรอง แต่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิกมีกรรมการจากการเลือกตั้งกันเอง 15 คน และที่รัฐฯ แต่งตั้งอีก 5 คน รวมเป็น 20 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เป็นผู้บริหารแทนสมาชิก สภาสถาปนิกมีอำนาจหน้าที่ในการออก ต่ออายุ พักและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทุกสาขาที่ประกาศ รวมทั้งการทำหน้าที่ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ถือใบอนุญาต ผู้มีสิทธิ์ขอสอบรับใบอนุญาตจะต้องเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก
* [http://www.coa.or.th/ เว็บไซต์สภาสถาปนิก]
 
[[Categoryหมวดหมู่:สถาปัตยกรรม]]
[[Categoryหมวดหมู่:ประเทศวัฒนธรรมไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม