ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เพิ่มขึ้น 2,185 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เจ้าอาวาส''' คือพระ[[ภิกษุ]]ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปกครอง[[วัด]] มีหน้าที่ปกครองดูแลอำนวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด [[กฎหมาย]]กำหนดให้วัดหนึ่งมีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง แต่จะมี[[รองเจ้าอาวาส]] [[ผู้ช่วยเจ้าอาวาส]]ได้หลายรูปตามควรแก่ฐานะของวัด เจ้าอาวาสเป็น
[[พระสังฆาธิการ]] และเป็น[[เจ้าพนักงาน]]ตาม[[ประมวลกฎหมายอาญา]]
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้
*บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป้นไปด้วยดี
*ปกครองและสอดส่องให้[[บรรพชิต]] และ[[คฤหัสถ์]]ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตาม[[พระธรรมวินัย]] กฎ[[มหาเถรสมาคม]] ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
*เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
*ให้ความสะดวกตามสมควรในการทำบุญทำกุศล
เจ้าอาวาสมีอำนาจดังนี้
*ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มิรับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
*สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
*สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม